Funda ukufunda (isiXhosa 3): Iseti yebhokisi 10

Funda ukufunda (isiXhosa 3): Iseti yebhokisi 10

ISBN: 9780639604930
R 400.00
Learning to read isiXhosa is super easy with Tippie the elephant.
The Inqanaba 3 books are designed to build on Inqanaba 1 and 2 whilst
introducing new consonant blends and digraphs. Additionally, the stories have
been written to encourage inferencing and problem solving through the stories
and images to enhance the reader’s skills and fun!
Titles in the Funda Ukufunda Iqanaba 3 (isiXhosa) series: 1. UTippie nombethi
magubu, 2. Ukudlala kukaTippie noBobo, 3. UTippie kunye nonomatse, 4. UTippie
uya ezivenkileni, 5. UTippie unqwenela intlanzi, 6. UTippie kunye nenkuku, 7.
UTippie wenza isidlo sasemini, 8. UTippie nabahlobo bakhe abathathu, 9. UTippie
kunye nomhla wokuzalwa, 10. UTippie kunye nengoma