Funda ukufunda (isiXhosa 3) 9: UTippie kunye nomhla wokuzalwa

Funda ukufunda (isiXhosa 3) 9: UTippie kunye nomhla wokuzalwa

ISBN: 9780639603100
R 45.00
Iincwadi ezilishumi ezilandelayo ezikwizinga loMzantsi Afrika ezilungiselelwe
abafundi benqanaba 3.
Ezi ncwadi ziluthotho zilandelelanayo zinika umdla, zikhulisa zonke izakhono
ezifunyenwe kwinqanaba 2.
lnqanaba 3 liqwalasela ekwakheni izivakalisi ezide, isigama ezintsha nasekukhuliseni
ingqiqo nokuqonda.
Aba bantwana baza kuzonwabela iihambo ezintsha zikaTippie ezizele ulonwabo,
ukuhlekisa, neziganeko ezihlekisayo kwiihambo zakhe.

The Inqanaba 3 books are designed to build on Inqanaba 1 and 2 whilst
introducing new consonant blends and digraphs. Additionally, the stories have
been written to encourage inferencing and problem solving through the stories
and images to enhance the reader’s skills and fun!

Stuur ’n e-pos na info@klaskameraad.co.za om ’n kwotasie aan te vra.