Funda ukufunda (isiXhosa R): Iseti yebhokisi

Funda ukufunda (isiXhosa R): Iseti yebhokisi

ISBN: 9780639604909
R 400.00
Kulula kakhulu ukufunda noTippie indlovu. Funda ukufunda noTippie indlovu. Inqanaba Rziincwadi zokufunda eziveliswe ngokuzingca kweli loMzantsi Africa ukuphuhlisa nokuxhasa izakhono zelitherasi kubadfundi abasaqalayo. Ifundisa abafundi abasaqalayo ukuqwalasela amagama asetyenziswa rhoqo ngokusebenzisa imibala enomtsalane kunye nemifanekiso, ikwasebenzisa amabali emihla ngemihla atsala umdla. UFunda ukufunda unoluhlu lokuphinda-phinda nenkqubela ecacileyo, eme kwimigqaliselo yokuphuhlisa ulwimi.
Learning to read is super easy with Tippie the elephant. Learn to read with Tippie, Inqanaba R are proudly South African emergent readers to support early literacy skills. It
introduces young children to high frequency sight words through colourful, visually explicit illustrations and engaging stories and everyday adventures. Learn to read has loads of repetition and clear progression whilst staying true to developmental principles.

Lees die uittreksel